Mark Lynham | RAF Lakenheath - base visit - Dec 2016